logotyp

Mateřská škola Moravské Budějovice

Nové informace

Od 25.5.2020 bude provoz na všech pracovištích MŠ v běžných provozních dobách. Vzdělávání do konce školního roku není pro poslední rok předškolního vzdělávání povinné. Prosíme rodiče, aby respektovali tato omezení:
1. V současné epidemiologické situaci rodiče prosíme , aby dětem nedávali do MŠ vlastní hračky.
2. V současné epidemiologické situaci nebudeme do odvolání vydávat oběd v první den nemoci do vlastních nádob. Nezapomínejte, prosím, děti omlouvat do 8 hodin.
3. V lokalitě Mexiko probíhají stavební práce. Přístup k MŠ je pouze z ulice Pražská. Dbejte zvýšené opatrnosti a nevstupujte na staveniště.
4. Děti budou mít zajištěné normální stravování s určitými opatřeními – nemohou si samy brát příbor, brát si samostatně z tácků apod.
5. Děti a pedagogové nemusí mít v prostoru MŠ roušky, děti však v nich stejně jako zákonní zástupci musí přijít, odložit je mohou až před vstupem do třídy. (pokud nebude zákonnou normou změněno).
Před vstupem do třídy si děti musí řádně umýt ruce (20 -30 sekund).
6. Zákonní zástupci jsou povinni podepsat čestné prohlášení, které vydalo MŠMT, bez něho nebude dítě do MŠ přijato.
7. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. K pobytu v MŠ budou děti přijímány jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.

8.Prosíme rodiče, aby se v prostorách MŠ zdržovali jen po dobu nezbytně nutnou a dodržovali dvoumetrové odstupy. doporučujeme pouze jednu osobu, která bude dítě přivádět a vyzvedávat.

9. Děti budou zatím docházet na pobyt venku výhradně na zahradu MŠ . Prosíme rodiče, aby děti vybavili vhodným oblečením a obutím na zahradu.

10. Veškeré výlety a akce mimo budovu MŠ i v prostorách MŠ jsou do konce školního roku zrušeny.

FOCENÍ DĚTÍ

Focení tříd v MŠ Šafaříkova se uskuteční v pátek 5.6.2020 od 8 hodin.
V MŠ Fišerova se v pátek 5.6.2020 uskuteční od 10 hodin focení tříd a focení dětí, které odcházejí do základní školy na tablo.

CO DĚLAT S DĚTMI V DOBĚ KARANTÉNY

Milí rodiče,
ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás
a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat
drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich.
Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:
 věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
 podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání,hygiena…);
 zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
 dbejte na pravidelný režim;
 podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
 zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky,hry „na něco“…);
 s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
 společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
 využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
 povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se
samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.
Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.
Díky Vám všem.
Zdroje a materiály
Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:
• www.predskolaci.cz
• www.detsky-web.cz
• www.hrajeme-si.cz
Výtvarné a tvořivé činnosti:
• krokotak.com
• www.tvorivedeti.cz
• www.sikovny-cvrcek.cz
• www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne
veselá chaloupka.cz - sekce předškoláci

Mateřská škola má v našem městě dlouhou tradici. Zaměřuje se na přípravu dětí nejen do školy, ale především do života. Naším cílem je spokojenost dětí i rozvoj jejich samostatnosti. Strava podávaná dětem je čerstvě připravená v jednotlivých školních kuchyních. Skladba jídelníčků odpovídá novým poznatkům o zdravé výživě. Dětem je denně podáváno ovoce nebo zelenina. Děti z naší MŠ  mají možnost seznamovat se s anglickým a německým jazykem. v MŠ Fišerova a Šafaříkova máme venkovní učebny, které mají celoroční využití. Tyto MŠ jsou obklopeny přírodními zahradami, v současné době se připravuje přírodní zahrada i v MŠ Husova ul.
při práci v MŠ využíváme prvky programu ZAČÍT SPOLU.

Pracuje zde celkem 35 zaměstnanců, z toho 18 učitelek s dlouhodobou praxí. Mateřská škola má 10 tříd s kapacitou 235 dětí.


Provozní doba:

  • MŠ Fišerova 5.45 – 16.00
  • MŠ Šafaříkova 6.30 - 16.30
  • MŠ Husova 6.30 - 16.00
Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace - netkatalog.czMateřské školy - netkatalog.cz
Výzkum, vývoj a vzdělání s názvem Podpora MŠ

MŠ Mor. Budějovice je zapojena do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání s názvem Podpora MŠ Mor. Budějovice pod číslem projektu CZ. 02.3.68/0.0/0.0/16 022/0003048, ze kterého čerpáme finanční prostředky na školního asistenta, chůvy a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento program je financován z prostředků EU.

INFORMACE K POVINNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
• týká se dětí, které k 31.8. dovršily pěti let a dětí s odkladem školní docházky
• v naší MŠ je stanovena v pracovních dnech kromě školních prázdnin od 8.15 hodin do 12.15 hodin
• děti s povinnou školní docházkou mají právo na vzdělávání po celou provozní dobu
• součástí předškolního vzdělávání je i vytváření stravovacích návyků a sebeobslužných dovedností při obědě
• pokud v tuto dobu nebude dítě v mateřské škole, je nutno dítě řádně omluvit
• omlouvat je třeba dítě do třech pracovních dnů a následně zaznamenat důvod a dobu trvání v omluvném listu, který podepíše učitelka ve třídě
• omluvné listy si ponechávají u sebe zákonní zástupci, na konci roku odevzdají v MŠ (prosíme neztratit)
• pro MŠ není stanovena maximální doba, po kterou dítě smí být omluvené, lékařské potvrzení není třeba, rodinné důvody ponecháme na zvážení rodičů

S D Ě L E N Í


Mateřská škola Moravské Budějovice informuje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
pro ni vykonává paní
Jitka Hanáková, DiS.
pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
+420 724 959 722
jitka.bouckova@sms-sluzby.cz

PODPORA KRAJE VYSOČINA

Kraj Vysočina podpořil naši MŠ v rámci projektu Ekologická výchova ID FV02435.0004 - Zkvalitnění environmentální výchovy v MŠ Mor. Budějovice. V rámci tohoto programu si MŠ zakoupila pracovní nářadí pro děti, didaktický materiál a další pomůcky.

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Moravské Budějovice

obrázek
Fišerova 1340
Moravské Budějovice, 676 02

Tel: 568 421 401
Mob. tel: 734769261
Fax: 568 420 382
Email: ms.simandlova@seznam.cz
www.msmorbudejovice.com

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign