logotyp

Mateřská škola Moravské Budějovice

Pozvánka na velikonoční akci

Pozvánka na velikonoční akciZveme vás i vaše děti na akci ZAJÍČKOVY VELIKONOCE, která bude ve velikonočním týdnu v našem městě.

Více informací se dozvíte v dokumentech. doufáme, že společně strávený čas bude pro vaše rodiny dostatečnou odměnou.
tato akce je podporována projektem MÍSTÍ AKČNÍ PLÁNY VE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP Moravské Budějovice.

Přejeme hodně zdraví a dobré nálady v této nelehké době.

Přerušení provozu

Dle nařízení vlády bude od 1.3.2021 do 21.3.2021 přerušen provoz na všech pracovištích MŠ. Prosíme  rodiče, aby dodržovali vládou nařízená opatření, abychom se ještě před Velikonocemi ve školce ve zdraví setkali. Všem dětem byly v pátek předány materiály k distančnímu vzdělávání,  které neberte jako domací úkoly, ale náměty, jak s dětmi pracovat v době omezeného pohybu osob. Budeme rádi, aby především předškoláci přinesli ukázat, co zvládli.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

MŠ bude zajišťovat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných profesí od úterý 2..3. 2021 v době od 6.00 hodin do 16 hodin  v MŠ Šafaříkova. O tuto péči mohou požádat zaměstnanci bezpečnostních sborů, zaměstnanci obecní policie, zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci vsociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení kvýkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,zaměstnanci Finanční správy České republiky,příslušníky ozbrojených sil,zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení školního stravování, zaměstnanci podílející se vrámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,zaměstnanci České pošty, s. p.,a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi naší MŠ.
Rodiče, kteří budou o tuto službu zájem, si v pondělí 1.3.2021 nebo v úterý 2.3.2021 v době od 8 do 14 hodin zavolají na telefon 568421401 a domluvíme se na podrobnostech. Služba je zajišťována až druhý den po podání přilášky.  Pro zajištění této péče je nutné vyplnit žádost potvrzenou zaměstnavatelem - ke stažení na stránkácj kraje Vysočina ne bo na našich www stránkách v sekci "dokumenty" (múžete si v pondělí 1..3. 2021 v době od 8 do 14 hodin vyzvednout v MŠ Fišerova v písemné podobě).


Bc. Jitka Němcová, ředitelka

SPONZORSKÝ DAR

Děkujeme Ing. V. Trojanové za poskytnutí věcného sponzorského daru.

Stravování

Vážení rodiče, upozorńuji na přerušení provozu školního stravování v MŠ Mor. Budějovice z organizačních , materiálních a technických důvodů. Strava je zajištěna pro děti, kterým je poskytována nezbytná péče v rámci pověřené školy. Informace o snížení úplaty za předškolní vzdělávání obdržíte po znovuotevření MŠ. 

Děkuji za pochopení. Bc. jitka Němcová, ředitelka

zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 - 2022
I. fáze- vydávání žádostí na všech pracovištích MŠ (MŠ Husova, MŠ Šafaříkova, MŠ Fišerova) – od 1. dubna do 30. dubna v době provozu MŠ  (žádost, evidenční list i kriteria si můžete i stáhnout na www. stránkách  - www. msmoravskebudejovice.com )

II. fáze – příjem žádostí v době od 3. 5. 2021 – 7. 5. 2021

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 se týká dětí narozených po 31.8.2016. Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou pokračovat  i po 1.9.2021, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

Podání žádosti: Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání přihlášky pouze těmito způsoby:
1. Podepsanou přihlášku pošlete na adresu MŠ Moravské Budějovice, Fišerova 1340, 67602 Mor. Budějovice.(lze  osobně vhodit do schránky na této adrese)
2. Zašlete datovou schránkou s elektronickým podpisem (datová schránka azpku4j)
3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

Další informace k zápisu budou zveřejněny na našich webových stránkách s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a opatření MŠMT v této věci.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro  kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

III. fáze – od 24.5. do 4.6. 2021 obdržíte písemné vyjádření o přijetí/nepřijetí  dítěte do MŠ

Bc. Jitka Němcová, ředitelka

AKTUÁLNÍ INFORMACE

AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S COVID 19
Po dobu nouzového stavu omezujeme akce školy, jako jsou divadla, koncerty apod. , Pozastavujeme čištění zoubků u dětí v MŠ.
Důvod:školka nemá vhodné prostory k umístění zubních kartáčků a skleniček, tak aby byla naprostá jistota, že nedošlo ke kontaminaci (tedy, že se jiné dítě nedotkne kartáčku, či pohárku).
Prosíme vás o ohleduplnost a dodržování následujících pokynů
Do budovy MŠ vstupujte s ochrannou rouškou!!
Do MŠ voďte pouze děti zdravé bez známek infekčních onemocnění, ale ani vy sami nevstupujte do budovy, pokud jste nemocní.
Dítě bude do budovy MŠ doprovázet pouze jeden rodinný příslušník a zdržujte se v MŠ co nejkratší možnou dobu. Děti vyzvedávejte pouze ve stanovených časech!! V žádném případě nevstupujte do MŠ se staršími sourozenci dětí, které nemohou v souvislosti s epidemiologickou situací docházet do základních a středních škol.
Při vstupu použijte dezinfekci!
Chráníte tak především vaše děti a zaměstnance MŠ.
Pokud se budete cítit stávající situací příliš ohroženi a po zvážení rodinné situace se rozhodnete dítě vzdělávat doma, poskytneme vám samozřejmě materiály, které si po tel. domluvě můžete vyzvednout.
Děkuji za pochopení.
Bc. Jitka Němcová, ředitelka MŠ

Zapojení do projektu

MŠ Moravské Budějovice - pracovní příležitosti pro osoby se ztíženým přístupem k práci

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015630

 

 

Popis projektu

 

Cílem projektu je začlenit dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané osoby nebo osoby s kumulací handicapů do pracovního procesu. V rámci projektu bude vytvořeno 1 pracovní místo s úvazkem 1,0. Jedná se o kombinovanou pracovní pozici -

 

pracovník služeb MŠ a školní asistent,

 

jehož pracovní náplní bude jednak péče a údržba o přírodní zahrady na 3 pracovištích MŠ, a dále práce tzv. školního asistenta pro pomocné práce s dětmi,  kdy pro tuto část pracovního místa bude nově zaměstnané osobě zajištěno absolvování akreditovaného kurzu.

 

Realizace projektu bude zahájena od 1.9.2020 a projekt bude ukončen do 31.12.2022.

 

Poděkování

Moc děkujeme panu Zikmundovi a firmě Winline a.s. za sponzorské dary pro Klub rodičů při MŠ. Velmi si vážíme vaší podpory. Dále moc děkujeme firmě S obaly s.r.o. se sídlem Husova 1034 v Mor. Budějovicích za finančné podporu Klubu rodičů.

Omezení provozu o velikonočních prázdninách

V období  velikonočních prázdnin, to je čtvrtek 1.dubna 2021 bude provoz MŠ omezen. V provozu bude pouze MŠ Šafaříkova  v době od 6.00 hodin do 16.00 hodin. Prosíme rodiče, aby zapsali docházku jednotlivých dětí v šatnách do 12.března 2021. Děkujeme.

odkazy na práci s dětmi

DŮLEŽITÉ ODKAZY - pokud budete chtít pracovat s dětmi, zde jsou vhodné náměty:

 ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va
 NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě: https://t.ly/mwH2

Mateřská škola má v našem městě dlouhou tradici. Zaměřuje se na přípravu dětí nejen do školy, ale především do života. Naším cílem je spokojenost dětí i rozvoj jejich samostatnosti. Strava podávaná dětem je čerstvě připravená v jednotlivých školních kuchyních. Skladba jídelníčků odpovídá novým poznatkům o zdravé výživě. Dětem je denně podáváno ovoce nebo zelenina. Děti z naší MŠ  mají možnost seznamovat se s anglickým a německým jazykem. v MŠ Fišerova a Šafaříkova máme venkovní učebny, které mají celoroční využití. Tyto MŠ jsou obklopeny přírodními zahradami, v současné době se připravuje přírodní zahrada i v MŠ Husova ul.
při práci v MŠ využíváme prvky programu ZAČÍT SPOLU.

Pracuje zde celkem 35 zaměstnanců, z toho 18 učitelek s dlouhodobou praxí. Mateřská škola má 10 tříd s kapacitou 235 dětí.


Provozní doba:

  • MŠ Fišerova 5.45 – 16.00
  • MŠ Šafaříkova 6.30 - 16.30
  • MŠ Husova 6.30 - 16.00
Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace - netkatalog.czMateřské školy - netkatalog.cz
Výzkum, vývoj a vzdělání s názvem Podpora MŠ

MŠ Mor. Budějovice je zapojena do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání s názvem Podpora MŠ Mor. Budějovice pod číslem projektu CZ. 02.3.68/0.0/0.0/16 022/0003048, ze kterého čerpáme finanční prostředky na školního asistenta, chůvy a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento program je financován z prostředků EU.

INFORMACE K POVINNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
• týká se dětí, které k 31.8. dovršily pěti let a dětí s odkladem školní docházky
• v naší MŠ je stanovena v pracovních dnech kromě školních prázdnin od 8.15 hodin do 12.15 hodin
• děti s povinnou školní docházkou mají právo na vzdělávání po celou provozní dobu
• součástí předškolního vzdělávání je i vytváření stravovacích návyků a sebeobslužných dovedností při obědě
• pokud v tuto dobu nebude dítě v mateřské škole, je nutno dítě řádně omluvit
• omlouvat je třeba dítě do třech pracovních dnů a následně zaznamenat důvod a dobu trvání v omluvném listu, který podepíše učitelka ve třídě
• omluvné listy si ponechávají u sebe zákonní zástupci, na konci roku odevzdají v MŠ (prosíme neztratit)
• pro MŠ není stanovena maximální doba, po kterou dítě smí být omluvené, lékařské potvrzení není třeba, rodinné důvody ponecháme na zvážení rodičů

S D Ě L E N Í


Mateřská škola Moravské Budějovice informuje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
pro ni vykonává paní
Jitka Hanáková, DiS.
pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
+420 724 959 722
jitka.bouckova@sms-sluzby.cz

PODPORA KRAJE VYSOČINA

Kraj Vysočina podpořil naši MŠ v rámci projektu Ekologická výchova ID FV02435.0004 - Zkvalitnění environmentální výchovy v MŠ Mor. Budějovice. V rámci tohoto programu si MŠ zakoupila pracovní nářadí pro děti, didaktický materiál a další pomůcky.

cookies

Používání cookies na tomto webu
Naše webové stránky používají technologii známou jako cookies pro ukládání malého množství dat do počítačů nebo zařízení našich návštěvníků. Soubory cookie jsou malé části textových dat, které lze umístit na počítači návštěvníka, obvykle poskytující rozšířené funkce a / nebo lepší relevanci informací.
Cookies nebudeme používat k shromažďování osobně identifikovatelných informací o vás.
Na tomto webu používáme:
Název: SESSIONID
Účel:Tato cookie obsahuje identifikátor aktuální session.
Platnost : session
Kategorie: Nezbytně nutné
SESSIONID cookie slouží k uložení jednoznačného identifikátoru. Podle takto uloženého HTTP cookie pak server ve své paměti najde potřebné informace, například o přihlášeném uživateli, jeho úrovni přístupu a podobně. Podstatné je, že samotná data se již nepřenášejí (ani v URL, ani v samotném požadavku). Server tak o zahájené session ví, a tak uživatel nepřijde o přihlášení, případně stav nákupního košíku a podobně.
Další informace o souborech cookie naleznete na adrese http://www.aboutcookies.org .

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Moravské Budějovice

obrázek
Fišerova 1340
Moravské Budějovice, 676 02

Tel: 568 421 401
Mob. tel: 734769261
Fax: 568 420 382
Email: ms.simandlova@seznam.cz
www.msmorbudejovice.com

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign