Login

Mateřská škola Moravské Budějovice

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE V DOBĚ KARANTÉNY A DALŠÍCH VLÁDNÍCH OPATŘENÍ

Děti není třeba omlouvat, děti které nepřijdou do 8 hodin, budeme automaticky odhlašovat. Respektujeme, že v této době dáváte přednost domácímu prostředí. Děti s povinnou předškolní docházkou nemusí mít po dobu uzavření základních škol omluvenou docházku v omluvných listech.
2. Prosíme rodiče, aby vodili děti do 8.00 hodin nebo později pouze do domluvě s učitelkami MŠ.
3. Částečná úhrada neinvestičních nákladů se bude platit do doby běžného provozu tak jako o letních prázdninách, to je 20,- Kč za každý den, kdy je dítě v MŠ (případně je přihlášené).
4. Do doby než budou v provozu ostatní typy škol, bude provoz omezený a pro všechny děti z našich tří pracovišť ho zajišťuje pouze MŠ Fišerova 1340 v době od 6.30 hodin do 16 hodin (může být aktualizováno) . Prosíme o respektování dopravního značení pro rodiče, kteří dovážejí děti autem (doprava je v oblasti Mexika omezená z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí).
5. Do MŠ je dovolen vstup pouze osobám s rouškou a bez známek virového onemocnění. Do MŠ nevstupujte, pokud vám byla nařízena karanténa. Přijímáme pouze děti zdravé.
6. Rouškou je třeba vybavit i děti. Děti, které docházejí do MŠ to zvládají bez větších problémů.
7. MŠ zajišťuje častou desinfekci hraček i rozsáhlejší úklid tak, aby prostředí bylo bezpečné pro děti i zaměstnance,.

OMEZENÍ PROVOZU

Od čtvrtka 19.3.2020 bude MŠ zajišťovat péči o děti, k nimž nemohou za nouzového stavu vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce. Provoz pro tyto děti i děti ze všech pracovišť MŠ Moravské Budějovice bude zajišťovat MŠ Fišerova od 6.30 do 16 hodin (provozní doba bude aktuálně upravována dle potřeby) .
Sledujte, prosím, aktuální informace na pracovištích MŠ a na webových stránkách. Děkujeme za pochopení vzniklé situace a za vstřícnost většiny rodičů.

CO DĚLAT S DĚTMI V DOBĚ KARANTÉNY

Milí rodiče,
ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás
a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat
drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich.
Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:
 věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
 podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání,hygiena…);
 zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
 dbejte na pravidelný režim;
 podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
 zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky,hry „na něco“…);
 s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
 společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
 využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
 povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se
samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.
Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.
Díky Vám všem.
Zdroje a materiály
Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:
• www.predskolaci.cz
• www.detsky-web.cz
• www.hrajeme-si.cz
Výtvarné a tvořivé činnosti:
• krokotak.com
• www.tvorivedeti.cz
• www.sikovny-cvrcek.cz
• www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
PROBĚHNE VE DNECH 4 .5. 2020 –7. 5. 2020 od 8.00 hod. do 16.00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:
Pondělí 4.5.2020 MŠ Husova 485
Úterý 5.5.2020 MŠ Šafaříkova 1306
Středa 6.5.2020 MŠ Fišerova 1340
Čtvrtek 7.5.2020 MŠ Fišerova 1340

Zápis je v tomto roce povinný pro děti, které dovrší do 31.8.2020 pět let a nedochází do MŠ, která je zapsána v rejstříku škol. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, s vyplněnou žádostí k přijetí a vyplněným evidenčním listem dítěte.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte (tiskopisy jsou od 1.4. 2020 k dispozici na všech mateřských školách nebo na webových stránkách MŠ – www.msmorbudejovice.com). Potvrzení o řádném očkování se netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Bc. Jitka Němcová , ředitelka

Mateřská škola má v našem městě dlouhou tradici. Zaměřuje se na přípravu dětí nejen do školy, ale především do života. Naším cílem je spokojenost dětí i rozvoj jejich samostatnosti. Strava podávaná dětem je čerstvě připravená v jednotlivých školních kuchyních. Skladba jídelníčků odpovídá novým poznatkům o zdravé výživě. Dětem je denně podáváno ovoce nebo zelenina. Děti z naší MŠ  mají možnost seznamovat se s anglickým a německým jazykem. v MŠ Fišerova a Šafaříkova máme venkovní učebny, které mají celoroční využití. Tyto MŠ jsou obklopeny přírodními zahradami, v současné době se připravuje přírodní zahrada i v MŠ Husova ul.
při práci v MŠ využíváme prvky programu ZAČÍT SPOLU.

Pracuje zde celkem 35 zaměstnanců, z toho 18 učitelek s dlouhodobou praxí. Mateřská škola má 10 tříd s kapacitou 235 dětí.


Provozní doba:

  • MŠ Fišerova 5.45 – 16.00
  • MŠ Šafaříkova 6.30 - 16.30
  • MŠ Husova 6.30 - 16.00
Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace - netkatalog.czMateřské školy - netkatalog.cz

MŠ Mor. Budějovice je zapojena do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání s názvem Podpora MŠ Mor. Budějovice pod číslem projektu CZ. 02.3.68/0.0/0.0/16 022/0003048, ze kterého čerpáme finanční prostředky na školního asistenta, chůvy a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento program je financován z prostředků EU.

INFORMACE K POVINNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
• týká se dětí, které k 31.8. dovršily pěti let a dětí s odkladem školní docházky
• v naší MŠ je stanovena v pracovních dnech kromě školních prázdnin od 8.15 hodin do 12.15 hodin
• děti s povinnou školní docházkou mají právo na vzdělávání po celou provozní dobu
• součástí předškolního vzdělávání je i vytváření stravovacích návyků a sebeobslužných dovedností při obědě
• pokud v tuto dobu nebude dítě v mateřské škole, je nutno dítě řádně omluvit
• omlouvat je třeba dítě do třech pracovních dnů a následně zaznamenat důvod a dobu trvání v omluvném listu, který podepíše učitelka ve třídě
• omluvné listy si ponechávají u sebe zákonní zástupci, na konci roku odevzdají v MŠ (prosíme neztratit)
• pro MŠ není stanovena maximální doba, po kterou dítě smí být omluvené, lékařské potvrzení není třeba, rodinné důvody ponecháme na zvážení rodičů

S D Ě L E N Í


Mateřská škola Moravské Budějovice informuje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
pro ni vykonává paní
Jitka Hanáková, DiS.
pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
+420 724 959 722
jitka.bouckova@sms-sluzby.cz

PODPORA KRAJE VYSOČINA

Kraj Vysočina podpořil naši MŠ v rámci projektu Ekologická výchova ID FV02435.0004 - Zkvalitnění environmentální výchovy v MŠ Mor. Budějovice. V rámci tohoto programu si MŠ zakoupila pracovní nářadí pro děti, didaktický materiál a další pomůcky.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU DĚTI DO BRUSLÍ
1. Kurz začne od 8.1.2020 do18.3.2020 vždy ve středu od 10.00 do 11.30 hodin. MŠ Fišerova a MŠ Husova budou mít led od 10.00 do 10.45 hodin , MŠ Šafaříkova od 10.45 do 11.30 hodin. Termíny jsou: 8.1., 15.1., 22.1.,29.1.,5.2.,12.2.,19.2.,26.2.,4.3.,18.3.2020
2. Do 18.12.2019 je nutné se přihlásit v MŠ (závazná přihláška + souhlas se zpracováním osobních údajů a provést registraci na stránkách „děti do bruslí“ .
3. Cena kurzu je 750,- Kč + cena dopravy asi 200,- Kč . Částku 750,- Kč je nutné zaplatit do 15.1.2020 v kanceláři v MŠ Fišerova nebo vedoucím učitelkám v MŠ šafaříkova a Husova, doprava se bude účtovat na konci kurzu dle skutečné ceny. Ledovou plochu hradí náš zřizovatel – Město Moravské Budějovice.
4. Na stránkách „Děti do bruslí“ získáte další informace . Upozorňujeme rodiče na nevhodnost vlněných rukavic. Na led je třeba z hlediska bezpečnosti děti vybavit lyžařskými rukavicemi. Zkontrolujte, prosím, jak dětem sedí helmy a zda jsou brusle dostatečně nabroušené.
5. Zdravotní pojišťovny většinou přispívají na tento projekt v rámci benefitů po odevzdání žádosti s dokladem o zaplacení , projekt je pod záštitou MŠMT.

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Moravské Budějovice

obrázek
Fišerova 1340
Moravské Budějovice, 676 02

Tel: 568 421 401
Mob. tel: 734769261
Fax: 568 420 382
Email: ms.simandlova@seznam.cz
www.msmorbudejovice.com

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign